Obchodní podmínky

Provozovatel:
MEGASTRO CZ, s.r.o.
Sídlo: Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město
IČ: 26259630
DIČ : CZ 26259630
společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40312
zastoupená Igorem Cíchou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 184813662/0300
Tel./fax: 572/430 640-3
E-mail: megastro@megastro.cz , objednavky@megastro.cz
Web: www.megastro.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě MEGASTRO CZ, s.r.o. a všechny kupní smlouvy takto uzavřené se společností MEGASTRO CZ, s.r.o. a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z kupních smluv uzavřených mezi MEGASTRO CZ, s.r.o. (dále jen prodávající) a fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující).
1.2. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách internetového obchodu a na jejich existenci i umístění na webových stránkách www.megastro.cz je kupující upozorněn na formuláři objednávky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na stránkách internetového obchodu je vždy uvedeno prodávajícím nabízené zboží k prodeji a to včetně cen jednotlivých položek. Konečné ceny u zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.
2.2. Kupující objedná zboží vložením požadované položky do košíku na stránkách internetového obchodu a dokončením objednávky dle instrukcí v e-shopu megastro.cz, v sekci jak nakupovat. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno, aby si zkontrolovat a změnil údaje, které do objednávky vložil. Ceny zboží jsou ceny platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je úplné a pravdivé vyplnění veškerých údajů předepsaných v objednávkovém formuláři. Kupní smlouvu lze uzavřít a objednávku podat v jazyce českém a slovenském.
2.3. Po odeslání objednávky prodávající informuje kupujícího o přijetí objednávky e-mailem na adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení o přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tímto je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. S potvrzením objednávky zašle prodávající kupujícímu i znění platných obchodních podmínek.
2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, poštovné) si hradí kupující sám.

3. Platební podmínky a cena zboží

3.1. Informace o kupní ceně (včetně přepravného či poštovného) uváděné prodávajícím na www.megastro.cz jsou pro obě strany závazné s výjimkou zjevných písařských a početních chyb a nesprávností a kupující je akceptuje ve znění ke dni odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v potvrzení objednávky.
3.2. Cena zboží je placena způsoby níže uvedenými:
a) dobírka (hotovost je od kupujícího oprávněn převzít pracovník přepravní společnosti, tento kupujícímu vystaví doklad o převzetí částky)
b) hotově v sídle firmy
c) bankovním převodem
K platebním metodám blíže na www.megastro.cz .
3.3. Instalace zboží, přemístění zboží u kupujícího (vynesení do vyšších pater, přemístění do budovy apod.) ani jeho montáž nejsou součástí kupní ceny. Na přání kupujícího lze provést montáž dodaného zboží, uvedete-li kupující požadavek dodávky vč. montáže v objednávce, konečnou cena zboží včetně montáže pak oznámí prodávající kupujícímu spolu s potvrzením objednávky.
3.4. Kupní cena zahrnuje cenu zboží, přepravné a balné v závislosti na povaze zboží a kupujícím zvoleném způsobu přepravy (vybraném dopravci), viz www.megastro.cz , sekce doprava a montáž.
3.5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání úplné kupní ceny na účet prodávajícího.
3.6. Na základě uzavřené kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v souladu s expediční dobou uvedenou v rámci popisu objednaného zboží. V případě doručení Českou poštou, s.p. se expediční lhůta prodlužuje o 2 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možno expediční lhůtu dodržet, informuje o tom prodávající kupujícího bezodkladně e-mailem či telefonicky. U platby dobírkou začíná běžet expediční doba v okamžiku objednání, u ostatních plateb pak je začátek expediční lhůty shodný se dnem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.    
4.2. Místo dodání je určeno dle objednávky kupujícího. Za dodání zboží se považuje dodání předmětu koupě na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.
4.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění a stěhování do bytu, není-li dohodnuto nebo smluvně ujednáno jinak. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud výrobce k výrobku nepřikládá záruční list, postačí kupujícímu k uplatnění jeho práv daňový doklad - faktura.
4.4. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na adresu uvedenou v objednávce a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky. Možnosti jsou: osobní odběr - vyzvednutí na pobočce 0,- Kč, Zásilky do 30kg 200,- Kč bez DPH - 242,- Kč vč.DPH, Zásilky nad 30kg 650,-Kč bez DPH - 786,50 Kč vč. DPH. Při nákupu nad 10 000,- Kč bez DPH - 12 100,- Kč vč. DPH je doprava v ceně zboží, tedy 0,- Kč.
4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zboží resp. jeho obal bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený či vykazuje jiné známky toho, že by zboží mohlo být poškozené, doporučuje prodávající zásilku nepřebírat či sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
4.6. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.
4.7. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na email megastro@megastro.cz , dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).
5.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující - spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou písemného jednostranného právního úkonu – odstoupení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či e-mailem. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud je odstoupení před uplynutím lhůty podáno k poštovní přepravě.
VZOR formuláře pro odstoupení od smlouvy je ke stažení na webu www-megastro.cz.
5.3. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději pak do 14 dnů ode dne kdy bylo prodávajícímu doručeno odstoupení všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího na základě smlouvy obdržel. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Platby budou kupujícímu vráceny bankovním převodem či poštovní poukázku, pokud se výslovně prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Peněžní prostředky však budou vráceny kupujícímu až poté co prodávající obdrží zpět zboží či mu doloží kupující prokazatelně, že mu zboží odeslal.
5.4. Zboží je kupující povinen zaslat prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě.
5.5. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Zboží zašle kupující obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využije některé z přepravních služeb. Vrácené zboží je povinen kupující zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
5.7. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže kupující - spotřebitel odstoupit podle odstavce 5 od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
- na dodávku zboží které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
6.2. Práva z vadného plnění
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listě.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Reklamace

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Postup jak uplatnit reklamaci je uveden v reklamačním řádu na www.megastro.cz .
7.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
7.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (daňový doklad-faktura a záruční list). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
7.5. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
7.6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7.7. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
7.8. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem.
7.9. Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
7.10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení (název), adresa bydliště (sídla, místa podnikání), e-mailová adresa, telefonní číslo, u právnických osob též IČ a DIČ (dále jen jako osobní údaje).
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Údaje o nákupech nutné pro zajištění dodávek zboží a vyřizování reklamací jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího o vysvětlení
- požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci sdělit.
8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
8.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že tuto skutečnost písemně oznámí prodávajícímu.

9. Řešení sporů

9.1. K řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím jsou příslušné obecné soudy ČR.
9.2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s., www.dtest.cz/poradna .
9.3. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dozoru nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a to Českou obchodní inspekci ( www.coi.cz ).

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni zveřejnění na webových stránkách www.megastro.cz a ruší se jimi obchodní podmínky předchozí, jakož i veškerá předchozí ujednání a zvyklosti, které jsou s těmito obchodními podmínkami v rozporu či obsahují odchylnou úpravu.
10.2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění. Změněné podmínky vyhlásí prodávající vhodným způsobem na webových stránkách www.megastro.cz . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
10.3.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
10.4.Otázky v těchto obchodních podmínkách neřešené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 


MEGASTRO CZ, s.r.o.